av资源

av资源

 卷九伤寒方上\发汗吐下后第九治伤寒发汗出而喘,无大热,与此方。论曰∶凡人有少苦似不如平常,即须早道,若隐忍不治,冀望自瘥,须臾之间,以成痼疾。

又上度取一分即是巨阙。 失精筋挛,阴缩入腹,相引痛,灸下满各五十壮,老人加之,小儿随年壮。

卷十五脾脏方\小儿痢第十治少小壮热渴引饮下痢方。三宗骨是泄痢不禁小腹绞痛,灸丹田百壮,三报穴在脐下二寸,针入五分。

夫风眩之病起于心气不定,胸上蓄实,故有高风面热之所为也。 虚则少气不能报息,耳聋咽干,取其经手太阴足太阳之外厥阴内少阴血者。

有人患大风贼风刺风,加独活三两,比之小续命汤,准当六七剂。风寒相搏,食谷即眩。

凡一切疟无问远近,正仰卧以线量两乳间,中屈,从乳向下灸,度头随年壮,男左女右。惟诸豆皆杀药不得食。

Leave a Reply